Hoş geldiňiz !

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizi gülläp ösdürmek barada edýän yzygiderli aladalarynyň netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan iri senagat toplumlary we kärhanalary gurlup, ulanmaga berilýär, ýüzlerçesiniň gurluşygy bolsa üstünlikli dowam etdirilýär. Watanymyzyň paýtagty Aşgabatda, welaýatlarda we etraplarda, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýyş-durmuş maksatly we senagat ähmiýetli binalaryň we desgalaryň gurluşygy ýokary derejede alnyp barylýar. Döwletiň ykdysadyýeti joşgunly depginler bilen ösýär. Şol sebäpli hem senagat önümlerine bolan isleg barha artýar. Şol binalaryň we desgalaryň gurluşyklaryny ýokary hilli senagat önümleri bilen üpjün etmek wezipesi bolsa Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň esasy wezipesi bolup durýar.

Habarlaşmak

Salgymyz

Arçabil Şaýoly, 132
Aşgabat, Türkmenistan 744036

Telefon belgiler

Tel: (+993 12) 39-00-19, 39-00-33

Faks: (+993 12) 39-00-75

Email

info@industry.gov.tm